De Emmaüsgangers

Geplaatst op 8 juli 2024

Christus, Icoon

Naar een moderne icoon van de hand van Lionel Carbon.

De afbeelding

Het verhaal van de Emmaüsgangers is afkomstig uit het evangelie van Lucas. Twee discipelen, op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs krijgen gezelschap van Christus, die zij niet herkennen. Ze vertellen hem over de verwarrende gebeurtenissen van de afgelopen dagen: de dood van Jezus aan het kruis en de ontdekking dat het graf, waar Jezus na zijn overlijden in was begraven, leeg was, zoals enkele vrouwen hadden ontdekt. Daarop legt Christus hen uit wat de profeten over hem gezegd hebben.

In Emmaüs aangekomen, nodigen de mannen hem uit bij hen de maaltijd te gebruiken. Hij neemt het brood, dankt God en breekt het, waarna Hij het aan hen uitdeelt. Dan gaan hun ogen open en herkennen ze Hem, en op datzelfde moment is Hij verdwenen. De mannen gaan terug naar Jeruzalem om aan de andere discipelen te vertellen wat hen is overkomen.

Voorstellingen van de Emmaüsgangers komen in de westerse kunst veelvuldig voor. Er zijn echter weinig iconen met betrekking tot dit thema te vinden. Deze icoon is geschreven naar een moderne icoon van de hand van Lionel Carbon.

Christus staat aan de linkerzijde, met een schriftrol in de hand. Met Zijn rechter hand maakt hij een zegenend gebaar. In het midden staat Kleofas, wiens naam door de evangelist Lucas vermeld wordt. Daarnaast staat de tweede discipel, wiens naam in het evangelie niet wordt genoemd, maar waarvan aangenomen wordt dat het Lucas kan zijn geweest. De gebarende handen van de twee discipelen geven aan dat ze in verwarring zijn en met veel vragen omtrent de recente gebeurtenissen rondlopen. Links, op de achtergrond, is een voor iconen zo typerende trapvormige berg te zien, waarop een orthodox kruis geplaatst is. Daarboven is een hemelsegment geschilderd, waaruit drie stralen komen.

De kruisvorm in het aureool, met maar aan één kant een dubbele lijn, duidt op de dubbele natuur van Christus.

Inscripties

In het aureool van Christus zijn de volgende inscripties aangebracht:
‘O ω Ν betekent ‘De Zijnde’.
IC XC staat voor ‘Jezus Christus’.
Kleofas
Lucas

Deze icoon heb ik al eens eerder geschilderd, en ook in een andere versie. Deze iconen ziet u hieronder.

Formaat: 30 x 37 cm, houten paneel, ei-tempera, bladgoud